shanghai car hire – travel spot in shanghai (zhujiajiao )

ZhuJiaJiao, water town near Shanghai. You can view the boat going through a river and experience the nice water town, ZhuJiaJiao. If you want to know how and where is ZhuJiaJiao, you can email nigel@shanghaidriver.net